Výdej údajů z evidence obyvatel

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

V Radotíně je tímto poskytovatelem Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128 245 a 234 128 247.

Úřední hodiny

Např. vždy, pokud je obyvatel vyzván jiným orgánem k předložení potvrzení údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a nejsou uvedeny v občanském průkazu, který má v držení.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Jeden z níže uvedených dokladů k ověření totožnosti žadatele:
  • občanský průkaz,
  • cestovní pas,
  • průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta,
  • doklad o změně rodinného stavu, pokud tato změna není zapsaná v občanském průkazu a občan žádá o poskytnutí údaje o rodinném stavu + občanský průkaz,
  • potvrzení o změně trvalého pobytu, pokud tato změna není zapsaná v občanském průkazu a občan žádá poskytnutí údaje o trvalém pobytu + občanský průkaz.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému,“ pro osobní podání je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz a je též k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.  (Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u Úřadu městské částí Praha 1 – 22)

V Radotíně u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128 245 a 234 128 247. U ostatních městských částí správního obvodu Praha 16 je to sídlo ohlašovny. 

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému,“ kterou lze podat elektronicky, je ke stažení na www.mvcr.cz.  Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za každou i započatou stránku poskytnuté informace je 50 Kč, při písemném podání se hradí v hotovosti, obyvateli bude vydána stvrzenka o zaplacení tohoto správního poplatku.

V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyř nebo trojmístné číslo, např. 11115823 nebo 1111268). Variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod. První číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433, jako zpráva pro příjemce se uvede jméno, popř. jména a příjmení žadatele.
Stručně Úplné znění