Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

4. Základní informace k životní situaci

Výpis ze živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt  má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaného v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každá fyzická nebo právnická osoba, a to osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na celém území České republiky nebo kontaktního místa tzv. Czech Point.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledů o uložených pokutách a rodných čísel a bydlišti a místě pobytu na území ČR má právo nahlížet každý bez udání důvodu. Žádá-li právní zástupce, musí mít plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven na 20 Kč za každou i započatou stránku. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání výpisu ze živnostenského rejstříku není stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

elpodatelna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podáním podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem s uvedením důvodu nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

V rejstříku je uvedeno zejména jméno a příjmení, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo osoby (IČO), předměty podnikání, druh živnosti, provozovny podnikatele (s výjimkou mobilních provozoven a automatů), doba platnosti oprávnění, data vzniku živnostenského oprávnění, zahájení provozování živnosti, zániku živnostenského oprávnění, pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, překážky provozování živnosti podle (cejchy), přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním. Rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené: údaje o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR, rodnými čísly, údaji po uplynutí 4 let od zániku posledního oprávnění podnikatele, při nesplnění podmínek provozování živnosti a dokumenty uložené v elektronické podobě.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Další životní situace, které souvisejí s živnostenským podnikáním a které uvádíme samostatně.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara 
Řičařová Martina, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.2.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.01.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 11203 x
Vytisknout