Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na VII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná v pondělí 16. prosince v 17.00 hod. v Kulturním středisku "U Koruny".

 


Rada městské části Praha 16
zve občany na
řádné VII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná v pondělí 16. prosince 2019 od 17.00 hod. v Kulturním středisku Koruna 

Program:
 1. Kontrola zápisu z VI. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 11. září 2019 
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. STA + KÚ -  jmenování Ing. Lucie Malátové, MBA členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16
 4. STA + OE - informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období leden až září 2019
 5. STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 za období od září do listopadu 2019 
 6. STA + OE - rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2025
 7. STA + OE - návrh Pravidel rozpočtového provizoria 
 8. STA + OE - odpis pohledávek Městské části Praha 16 
 9. STA + OE - zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 3. června 2019, dne 21. října 2019 a 2. prosince 2019
 10. STA + OE - zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 23. září 2019 a 25. listopadu 2019
 11. STA + OMH -  uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím Ing. Jiřím Matouškem,  Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1619/22, trvalý travní porost v k.ú. Radotín o výměře 6 m2 
 12. STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Jiřím Fejtkem, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2552/1 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 označené Geometrickým plánem č. 3740-36/2019 jako část „a“ 
 13. STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími Tomášem Broučkem, Praha-Radotín, a JUDr. Hanou Záveskou, Mladá Boleslav, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1108/44 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 
 14. STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku panu Michalovi Tláškovi, Praha -Radotín
 15. STA + OMH - záměr prodeje pozemků parc.č. 747/1, 748, 749, 750, 751/1 a 751/2 v k.ú. Radotín, včetně stavby opěrné zdi, jako jednoho celku jednomu zájemci formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemků se stavbou
 16. STA + OMH -  záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2286/13 v k.ú. Radotín s bytovým domem Radkovská č.p. 1014/6 za cenu určenou znaleckým posudkem a v případě nezájmu i jiným subjektům formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemku
 17. STA + OMH - záměr výpůjčky pozemků parc.č. 963/2 a 1769/7 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Urnový háj a pozemků parc.č. 1754/6, 1754/25, 1754/26 a 1754/27 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Na Pískách příspěvkové organizaci zřízené Městskou částí Praha 16 Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, za účelem péče o pozemky 
 18. STA + OMH - podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 1455/11, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1323 m2, včetně stavby cyklostezky A1 na pozemku umístěné 
 19. STA + OMH -  podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2511/34, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 137 m2 
 20. II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 1434/1 a 2547/1 v k.ú. Radotín zařízením distribuční soustavy podzemního vedení nízkého napětí
 21. TAJ + KÚ - souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Ing. Irenou Farníkovou
 22. STA – informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16
 23. II. místostarosta – informace o investiční výstavbě v Radotíně
 24. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení VII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
 25. Dotazy členů zastupitelstva
 26. Diskuse - dotazy občanů
Bod „Dotazy občanů“ bude zařazen od 19.00 – 19.30 hod.


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 05.12.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 723 x
Vytisknout