Zasedání zastupitelstva Městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na řádné XXI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná v pondělí 18. června 2018 od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska Radotín v domě u Koruny.

pozvánka (pdf, 2,8 MB)

 

Rada městské části Praha 16
zve občany na řádné
XXI. z a s e d á n í
Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná v pondělí 18. června 2018 od 17.00 hod. v kulturním středisku Koruna

P R O G R A M:
1) Kontrola zápisu z XX. řádného zasedání ZMČ ze dne 26.3.2018
2) Kontrola plnění usnesení
3) STA + OE - návrh závěrečného účtu hospodaření MČ Praha 16 za rok 2017
4) STA + OE - informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 01-04/2018
5) STA + OE - návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018
6) STA + OE - zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 16.4. a 21.5.2018
7) STA + OE - zápisy z jednání Kontrolního výboru ze dne 9.4. a 28.5.2018 
8) STA + OMH - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3107/2013 ze dne 19. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2015 mezi investorem Linkcity Czech Republic, a.s., kupující společností Residence Radotín Jedna, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9, jíž nahrazuje nástupnická společnost Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 a MČ Praha 16 + uzavření plánovací smlouvy mezi žadatelem Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 a MČ Praha 16, jejímž předmětem je vybudování nových parkovacích stání jako náhrady za zánik stávajících parkovacích míst v rámci realizace výstavby Centra Radotín
9) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující Ing. Blankou Novotnou, MBA, Praha 5 - Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 + uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Zdeňkem Kramlem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2
10) STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi prvním směňujícím MČ Praha 16 a druhými směňujícími manželi Otakarem Procházkou a Zuzanou Procházkovou, Praha 5 - Radotín, manželi Ing. Josefem Šobrem a Evou Šobrovou, Praha 5 - Radotín a Evou Šobrovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara Procházky a Zuzany Procházkové, Praha 5 - Radotín, manželů Ing. Josefa Šobra a Evy Šobrové, Praha 5 - Radotín a Evy Šobrové, Praha 5 – Radotín s finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků ze strany druhých směňujících
11) STA + OMH - uzavření darovací smlouvy mezi dárcem společností IBS-ROKAL, s.r.o., Táborská 2025, Černošice a obdarovanou MČ Praha 16, jejímž předmětem je darování pozemku parc.č. 1137/9 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2
12) STA + OMH - návrh koupě pozemku parc.č. 941 v k.ú. Radotín o výměře 277 m2 v podílovém spoluvlastnictví pana Jiřího Guta, Praha 5 - Radotín a pana Mgr. Tomáše Růžičky, Praha 5 - Radotín za cenu určenou znaleckým posudkem č. 112-2/2018
13) STA + OMH - návrh koupě spoluvlastnického podílu id. 8/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín ve vlastnictví pana Mgr. Milana Blažka, Zbuzany do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 1614) STA + OMH - záměr směny spoluvlastnického podílu id. 20/48 pozemku parc.č. 944/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za spoluvlastnický podíl id. 12/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín ve vlastnictví paní Mgr. Lady Sojkové, Víchová nad Jizerou, zastoupené panem Karlem Tomešem, Praha 5 – Radotín dle plné moci ze dne 23. 3. 2018 s případným finančním vypořádáním rozdílů cen směňovaných spoluvlastnických podílů
15) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1706/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 podílovým spoluvlastníkům přilehlého pozemku parc.č. 1655/1 v k.ú. Radotín Jindřichovi Paškovi a Věře Paškové, Praha 4 - Chodov
16) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/117, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku panu Oldřichovi Kučerovi, Praha 5 – Radotín
17) STA + OMH - záměr směny pozemku parc.č. 2537/2 v k.ú. Radotín o výměře 12 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 85/3 v k.ú. Radotín o výměře 10 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Zdeňka Špaňhela a Jaroslavy Špaňhelové, Praha 5 - Stodůlky
18) STA + OMH - návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k  pozemku parc.č. 2589/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 739 m2, pozemku parc.č. 2589/3, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 84 m2 a k pozemku parc.č. 2644/8,  ostatní plocha,  silnice v k.ú. Radotín  v novém  stavu  dle  geometrického  plánu č. 3541-189/2016 o upravené výměře 206 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy staveb na pozemcích umístěných, včetně návrhu podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2505/3, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 57 m2 a pozemku parc.č. 2505/5, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 31 m2
19) STA + OMH - návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2541/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 159 m2, pozemku parc.č. 2541/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 27 m2, pozemku parc.č. 2542/1, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 458 m2, pozemku parc.č. 2542/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 154 m2, části pozemku parc.č. 2543, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3536-193/2016 jako pozemek parc.č. 2543/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2  a pozemku parc.č. 2544, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín v novém stavu dle geometrického plánu č. 3536-193/2016 o upravené výměře 586 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy staveb na pozemcích umístěných, včetně návrhu podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 11/5, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 293 m2, který bude dle geometrického plánu č. 3536-193/2016 sloučen s pozemkem parc.č. 2546/1 v k.ú. Radotín, pozemku parc.č. 12/3, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 41 m2, pozemku parc.č. 2504/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 332 m2 a části pozemku parc.č. 2504/3, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3536-193/2016 jako část „b“ o výměře 31 m2
20) STA + OMH - návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 1041/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1295 m2 a k pozemku parc.č. 2585, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 208 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy stavby na pozemku umístěné, včetně návrhu podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k části pozemku parc.č. 2515, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3345-237/2014 jako pozemek parc.č. 2515/7, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1321 m2
21) STA + OMH - návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 17/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a k části pozemku parc.č. 338, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3544-194/2016 jako pozemek parc.č. 338/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 280 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy stavby na pozemku umístěné
22) STA + OMH - návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k části pozemku parc.č. 95/1, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3538-192/2016 jako část „a“ o výměře 3 m2 a k pozemku parc.č. 2535/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o celkové výměře 31 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy stavby na pozemcích umístěné, včetně návrhu podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2512/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 86 m2 a pozemku parc.č. 2512/8, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín v novém stavu dle geometrického plánu č. 3538-192/2016 o upravené výměře 304 m2
23) STA + OMH - uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k pozemku parc.č. 1658/2, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve prospěch sourozenců Jaroslavy Smělé, Nelahozeves a Jiřího Smělého, Praha 5 – Radotín
24) STA + OMH - uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení pozemku parc.č. 2528/2 v k.ú. Radotín o výměře 33 m2 ve prospěch paní Hedviky Beránkové, Praha 5 – Radotín + uzavření darovací smlouvy mezi dárcem paní Hedvikou Beránkovou, Praha 5 – Radotín a obdarovanou MČ Praha 16, jejímž předmětem je darování pozemku parc.č. 239/2 v k.ú. Radotín o výměře 1 m2
25) STA + OMH - neuznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 1718/3 v k.ú. Radotín o orientační výměře 260 m2 ve prospěch manželů Ing. Jiřího Petáka, Osov a Ing. Lenky Petákové, Praha 5 – Radotín
26) STA + OOS - stanovení  počtu  členů  Zastupitelstva  městské  části  Praha 16  pro  volební  období 2018 – 2022
27) STA + OOS - jmenování paní Mgr. Zdeňky Kovaříkové, DiS. na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5
28) Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku mezi převodcem Radotínská, o.p.s., U Starého stadionu 1585/9, Praha 5 – Radotín a nabyvatelem MČ Praha 16, jejímž předmětem je bezúplatný převod dlouhodobého hmotného majetku
29) Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku mezi převodcem MČ Praha 16 a nabyvatelem Radotínská, o.p.s., U Starého stadionu 1585/9, Praha 5 - Radotín, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku
30) Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a povinnou MČ Praha 16 pro účely zřízení, provozování, opravování a udržování součásti distribuční soustavy 1 kV
31) STA – informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16
32) Místostarosta Ing. Bouzek – informace o investiční výstavbě v Radotíně
33) Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XXI. zasedání ZMČ Praha 16
34) Dotazy členů zastupitelstva
35) Diskuse - dotazy občanů

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 11.06.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 555 x
Vytisknout