Závazné stanovisko pro společné řízení dle stavebního zákona

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Žádost
  • Dokumentace pro vydání společného povolení
  • Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
  • Stanovisko správce vodního toku, pokud se záměr týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem (Povodí Vltavy s.p., Lesy ČR, Lesy hl. m. Prahy)
  • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě, že se jedná o studnu či jinou stavbu vodního díla potřebného k odběru podzemních vod nebo vsakování srážkových vod
  • Návrh plánu kontrolních podmínek
  • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu (pdf, 316 kb)
V tištěné podobě rovněž na Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání závazného stanoviska  nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění