Změna v užívání stavby

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:

stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov

  • kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263
  • úřední hodiny

stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice (detašované pracoviště) 

  • kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5 - Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 111 870 -  874
  • úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání a v případě změny v užívání stavby spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou se připojí též souhlas vlastníka pozemku, na kterém je stavba umístěna, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje, a závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Oznámení změny v užívání stavby se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení změny v užívání stavby (pdf, 236 kb)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky ke změně užívání stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 Sazebníku správních poplatků.
Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.
Stručně Úplné znění