Změna v užívání stavby

Změna v účelu užívání stavby

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Změna v užívání stavby

4. Základní informace k životní situaci

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.
Změnu v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Ustanovení § 81 stavebního zákona není dotčeno.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oznámení změny užívání stavby může učinit osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 odst. 3 stavebního zákona, nedotýká se práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání do 30 dnů ode dne podání oznámení.
Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení o změně v užívání stavby na předepsaném formuláři.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 16

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov
    kanceláře č. 5 a 6 v přízemí  budovy Úřadu MČ Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel.: 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270
  • stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice (detašované pracoviště)
    kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha-Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 924 247

Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání, a závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení změny v užívání stavby se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Formuláře úseku výstavby

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky ke změně užívání stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 Sazebníku správních poplatků.
Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Souhlas se změnou v užívání stavby vydá stavební úřad do 30 dnů ode dne podání oznámení.
Pro případné řízení o změně v užívání platí lhůty stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Okruh účastníků řízení o změně v užívání stavby se stanoví podle ustanovení. § 27 a § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

elpodatelna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Územní plán hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
Proti rozhodnutí o změně v užívání stavby je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16. Odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Jiné zdroje nejsou stanoveny.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Stavební povolení
Užívání dokončené stavby

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

26. Kontaktní osoby

Pracovníci Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 26.02.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 10741 x
Vytisknout