Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
383 22 Radní Ing. Farník + OMH (SON) – návrh na přidělení bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín paní Ireně Jindřichové, Praha-Radotín středa 4. září 2019
382 22 Radní Ing. Farník + OMH (SON) – návrh na přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Ditě Bohdanecké, Praha-Radotín středa 4. září 2019
381 22 II. místostarosta + OMH – návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Připojení k plynu Kejnická 477/4, Praha–Radotín“ na pozemku parc. č. 2605 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Ing. Petrem Dvorníkem, Praha-Radotín středa 4. září 2019
380 22 II. místostarosta + OMH – návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „PROA_INV8C_A_Karlická_OK“ na pozemcích parc. č. 2582/1 a 1108/20 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 středa 4. září 2019
379 22 I. místostarosta + OMH – návrh na vyhlášení výběrového řízení na akci „Výsadba stromů 2019 – P16 Radotín“, prostřednictvím společnosti PORSIS, s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 5 na základě uzavřené příkazní smlouvy a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. středa 4. září 2019
378 22 I. místostarosta + OMH – návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily se společností Pražská energetika, a.s., IČ: 60193913, Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 středa 4. září 2019
377 22 STA + OOS – žádost společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady, IČ: 49551027, zastoupené panem Davidem Šafářem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16. středa 4. září 2019
376 22 STA + OMH – návrh bezúplatného převodu hasičské cisternové stříkačky LIAZ 101.860 z majetku Městské části Praha 16 a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, náměstí Osvoboditelů 5, Praha-Radotín, do vlastnictví Obce Brázdim, Nový Brázdim 30, 250 63 Brázdim středa 4. září 2019
375 22 STA + OMH – uzavření dohody o zásadách spolupráce a součinnosti mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Praha 16–Radotín, náměstí Osvoboditelů 5/17, Praha-Radotín, a Městskou částí Praha 16 středa 4. září 2019
374 22 STA + OMH (SON) – návrh na zvýšení základního nájemného v bytech ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 podle ust. § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění od 1. ledna 2020 středa 4. září 2019
373 22 STA + OMH (SON) – návrh záměru na pronájem parkovacího garážového stání v objektu K Cementárně, č. p. 1517/1a, b Praha-Radotín panu Davidu Jandovi, Praha-Radotín středa 4. září 2019
372 22 STA + OMH (SON) – návrh záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí v objektu čp. 1065/5, Sídliště, Praha-Radotín o celkové výměře 31 m2 panu Zdeňku Malinovskému, Praha-Radotín, za účelem skladování zednických potřeb středa 4. září 2019
371 22 STA + OMH – záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 5,75 m2 z celkové výměry 3032 m2 vlastníkovi dřevěné kůlny paní Bohuslavě Hettnerové, Praha-Radotín středa 4. září 2019
370 22 STA + OMH – záměr pronájmu části pozemku parc.č. 243/1 v k.ú. Radotín a části pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 24 m2 spolku LTC Radotín, z.s., Šárovo kolo 932/1, Praha-Radotín, za účelem provozování zahrádky pro občerstvení středa 4. září 2019
369 22 STA + OMH – I. k záměru prodeje pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku panu Michalu Tláškovi, Praha-Radotín. II. k záměru dočasného pronájmu pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku panu Michalu Tláškovi, Praha-Radotín. středa 4. září 2019
368 22 STA + OMH – I. k záměru prodeje pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku panu Michalu Tláškovi, Praha-Radotín. II. k záměru dočasného pronájmu pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku panu Michalu Tláškovi, Praha-Radotín. středa 4. září 2019
367 22 STA + OMH – uzavření Pachtovní smlouvy mezi propachtovatelem Městskou částí Praha 16 a pachtýřem panem Františkem Vlkem, Praha 4-Braník, jejímž předmětem je propachtování části pozemku parc.č. 2464/6, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 6200 m2 z celkové výměry 6831 m2 za účelem provozování pastvy pro koně středa 4. září 2019
366 22 STA + OMH (SON) – 1. k návrhu na ukončení nájemní smlouvy č. 2236/2009 uzavřené mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem paní Libuší Dítětovou, IČO: 76489957, Praha-Radotín, jejímž předmětem je pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 25,45 m2 v objektu náměstí Osvoboditelů 5/17, Praha-Radotín, a to dohodou ke dni 30. září 2019 2. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu o výměře 26 m2 v objektu Sídliště 1082/22, Praha-Radotín s paní Libuší Dítětovou, IČO: 76489957, náměstí Osvoboditelů 1362/1, Praha-Radotín, za účelem opravy obuvi a kožených výrobků středa 4. září 2019
365 22 STA + OMH (SON) – 1. k návrhu na ukončení nájemní smlouvy č. 2236/2009 uzavřené mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem paní Libuší Dítětovou, IČO: 76489957, Praha-Radotín, jejímž předmětem je pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 25,45 m2 v objektu náměstí Osvoboditelů 5/17, Praha-Radotín, a to dohodou ke dni 30. září 2019 2. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu o výměře 26 m2 v objektu Sídliště 1082/22, Praha-Radotín s paní Libuší Dítětovou, IČO: 76489957, náměstí Osvoboditelů 1362/1, Praha-Radotín, za účelem opravy obuvi a kožených výrobků středa 4. září 2019
364 22 STA + OMH - k uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 844/2001 ze dne 15. února 2001 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. dubna 2017 o nájmu pozemku parc.č. 1892/15 v k.ú. Radotín ke dni 30. září 2019 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Ústředním automotoklubem České republiky – Místním automotoklubem Radotín, pobočným spolkem, V Edenu 1282, Praha-Radotín středa 4. září 2019
363 21 TAJ + KÚ (ÚKŘVP) - návrh Zprávy o stavu vymáhání pohledávek Městské části Praha 16, Zprávy o stavu pohledávek předaných k vymáhání exekutorským úřadům a odpis nedobytných pohledávek Městské části Praha 16 středa 14. srpna 2019
362 21 radní Ing. Farník + OMH (SON) – návrh na přidělení bytu č. 3 o velikosti 3+1, Praha -Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 rodině Malinovských, Praha-Radotín středa 14. srpna 2019
361 21 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Napojení domu v Praze – Radotíně v Otínské ulici, na splaškovou a dešťovou kanalizaci“ na pozemku parc. č. 2586 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Ing. Renátou Tatarovou, Kosoř středa 14. srpna 2019
360 21 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Kanalizační přípojka pro kancelář a sklad Na Rymáni, Praha-Radotín“ na pozemku parc. č. 2564 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Ihorem Juskou, 190 00 Praha-Letňany středa 14. srpna 2019
359 21 II. místostarosta + OMH – návrh uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokončovacích prací v rámci akce „Obnova vodovodního řadu, výstavba splaškové kanalizace a protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, ul. Šárovo kolo, Praha –Radotín“ se společností Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 26212005, Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 středa 14. srpna 2019
358 21 I. místostarosta + OMH - návrh na schválení prodeje vyřazené kuchyňské technologie v majetku příspěvkové organizace Školní jídelny Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, 153 00 Praha-Radotín středa 14. srpna 2019
357 21 I. místostarosta + OMH - návrh na schválení nové „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ pro Mateřskou školu Praha – Radotín, náměstí Osvoboditelů 1367/25, 153 00 Praha-Radotín středa 14. srpna 2019
356 21 I. místostarosta + OMH - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 4503/2019 na výrobu a montáž interiéru školní jídelny, mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a dodavatelem, společností SVATOŠ, s.r.o., IČ: 27092054, Pujmanové 866/14, 140 00 Praha 4, jehož předmětem je změna umístění dodávaného nábytku a prodloužení termínu dokončení. středa 14. srpna 2019
355 21 I. místostarosta + OMH – návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4338/2018 na akci „Rekonstrukce Školní jídelny Radotín – stavební práce“ mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a zhotovitelem společností ALEGRA, s.r.o., IČ: 27406806, Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, jehož předmětem je zvýšení ceny a prodloužení termínu dokončení. středa 14. srpna 2019
354 21 STA + Místní knihovna Radotín - návrh schválení vykonané revize knihovního fondu v Místní knihovně Radotín středa 14. srpna 2019
12345678910