Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
542 37 STA - odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za I. čtvrtletí 2020 středa 25. března 2020
541 37 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 25. března 2020
540 37 TAJ + OMH - uzavření kupní smlouvy v rámci poptávkového řízení na elektromobil „ŠKODA CITIGOe iV“ s vítězným uchazečem středa 25. března 2020
539 37 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je dohoda smluvních stran uzavřít ve stanovené lhůtě smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín z důvodu stavby podzemního vedení nízkého napětí středa 25. března 2020
538 37 STA + OE - úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 3/2020 středa 25. března 2020
537 36 TAJ + OMH - schválení odpisového plánu movitého a nemovitého majetku Městské části Praha 16 na rok 2020 středa 11. března 2020
536 36 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 3+1 bez snížené kvality, Praha-Radotín mezi nájemcem paní Hanou Vopálkovou, Praha-Radotín a pronajímatelem Městskou částí Praha 16 středa 11. března 2020
535 36 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 3+1 bez snížené kvality, Praha-Radotín mezi nájemcem paní Soňou Klusáčkovou, Praha-Radotín a pronajímatelem Městskou částí Praha 16 středa 11. března 2020
534 36 Radní Ing. Farník + OMH - návrh na směnu bytu č. 3 o velikosti 1+1 bez snížené kvality, Praha-Radotín za byt č. 42 o velikosti 1+1, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 panu Josefu Vajrychovi, Praha-Radotín středa 11. března 2020
533 36 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13783/1946495 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2511/18 v k.ú. Radotín věcným břemenem služebnosti umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí středa 11. března 2020
532 36 I. místostarosta + OE - schválení odpisového plánu na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Technické služby Praha - Radotín, IČ: 70889678, se sídlem V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 11. března 2020
531 36 I. místostarosta + OE - schválení odpisového plánu na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Praha - Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 11. března 2020
530 36 I. místostarosta + OE - schválení odpisového plánu na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Praha - Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín středa 11. března 2020
529 36 I. místostarosta + OE - schválení odpisového plánu na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Praha - Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 11. března 2020
528 36 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, TV a kultury) - přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2020 středa 11. března 2020
527 36 STA + OOS - návrh starosty Městské části Praha 16 na pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 16 Mgr. Jakuba Mareše k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a pověření k užívání závěsného znaku středa 11. března 2020
526 36 STA + OMH – návrh záměru na pronájem reklamních ploch v objektech ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní Mgr. Veronice Bažantové, Praha-Radotín, za účelem propagace jazykové agentury a kurzů středa 11. března 2020
525 36 STA + OMH - záměr pronájmu pozemku parc.č. 341 v k.ú. Radotín v celé výměře a částí pozemků parc.č. 340 a parc.č. 342/1 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2440 m2 společnosti STRABAG Rail a.s., IČ: 25429949, Železničářská 1385/29, Střekov, Ústí nad Labem, za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ středa 11. března 2020
524 36 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o celkové výměře 944 m2 v lokalitě ulice Zderazské středa 11. března 2020
523 36 STA + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a inženýrských sítí mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnými manželi Christosem a Janou Gadzurasovými, manželi Ing. Václavem a PhDr. Alenou Štikovými, Hanou Radiměřskou a Spolkem Pod Lahovskou, všichni Praha-Radotín, k tíži pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 středa 11. března 2020
522 35 II. místostarosta - podání odvolání do stavebního řízení projektu domu na parcelním čísle 1619/1 a 1619/21 dle doporučení stavební komise při Radě městské části Praha 16 středa 26. února 2020
521 35 STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/24 o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1721/7 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/23 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 ve společném jmění manželů Martina Bažanta a Hany Bažantové, Praha-Radotín středa 26. února 2020
520 35 TAJ + KÚ (Úsek propagace) - výroba a prodej propagačních připínacích odznaků (buttonů) středa 26. února 2020
519 35 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem společností Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ: 63077639, U nákladového nádraží 3265/10, Praha 3-Strašnice středa 26. února 2020
518 35 II. místostarosta + OMH - uzavření Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě mezi převodcem Městskou částí Praha 16 a společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je převod veškerých práv a povinností k energetickému dílu „S-144921, Praha 16-Radotín, náměstí Osvoboditelů, kNN, Centrum Koruna“ pro účely realizace a užívání díla středa 26. února 2020
517 35 STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín o výměře 81 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2312/5 v k.ú. Radotín o výměře 17 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Lukáše Koubka, Praha-Radotín, a Jitky Koubkové, Praha-Radotín, a manželů Antonína a Jany Pecharových, Praha 5-Slivenec, s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 26. února 2020
516 35 STA + OMH - k návrhu na uzavření dodatku č. 2 na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí v objektu náměstí Osvoboditelů 1368/27, Praha-Radotín o výměře 63 m2 a části pozemku parcelní č. 915/1 o výměře 710 m2 Soukromé mateřské škole a základní škole Petrklíč, IČO: 71340858, náměstí Osvoboditelů 1368/27, Praha-Radotín, za účelem provozování 1. stupně soukromé základní školy středa 26. února 2020
515 35 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 4588/2019 uzavřené mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí Praha 16 Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, za účelem péče o pozemky pod hřbitovy Urnový háj a Na Pískách, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc.č. 1432, ostatní plocha, pohřebiště v k.ú. Radotín o výměře 3184 m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha – Radotín, náměstí Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha-Radotín středa 26. února 2020
514 35 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Michalem Tláškem, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 středa 26. února 2020
513 35 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 za období od prosince 2019 do února 2020 středa 26. února 2020
123