Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
690 50 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 10 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 7 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Aleně Soukupové, Praha-Radotín středa 21. října 2020
689 50 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 1 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 4 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Marii Jindrákové, Praha-Radotín středa 21. října 2020
688 50 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování telekomunikační technologie uzavřené mezi nájemcem Družstvo EUROSIGNAL, IČO: 26461129, Roháčova 263/23, Praha 3 a pronajímatelem Městskou částí Praha 16 středa 21. října 2020
687 50 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/12873/1841216 k tíži pozemků parc.č. 944/1 a 949/2 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 21. října 2020
686 50 Místostarosta + KÚ (Personální úsek) - přiznání osobního příplatku řediteli Základní školy Praha – Radotín středa 21. října 2020
685 50 Místostarosta + OE - přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín na rok 2020 středa 21. října 2020
684 50 Místostarosta + OE - změna odpisového plánu příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín na rok 2020 středa 21. října 2020
683 50 STA + TS - nákup ojetého užitkového vozidla VW Transporter T5 se sklápěcí nástavbou, RZ P3883, pro příspěvkovou organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín a podpisu kupní smlouvy s majitelem vozidla středa 21. října 2020
682 50 STA + TS - čerpání částky 325.490 Kč z Fondu investic příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín k zajištění nákupu užitkového vozidla VW Transporter T5 středa 21. října 2020
681 50 STA + KÚ (Personální úsek) - vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Místní knihovny Radotín a jmenování členů výběrové komise pro posouzení uchazečů středa 21. října 2020
680 50 STA + KÚ (Personální úsek) - vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Místní knihovny Radotín a jmenování členů výběrové komise pro posouzení uchazečů středa 21. října 2020
679 50 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - rezignace Ing. Petra Šišky na post předsedy Dopravní komise a jmenování Jana Fleischnera předsedou Dopravní komise, poradního orgánu Rady městské části Praha 16 středa 21. října 2020
678 50 STA + OOS - pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 16 Ing. Petra Šišky k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a na pověření oprávněním k užívání závěsného odznaku středa 21. října 2020
677 50 STA + OOS - pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 16 Ing. Petra Šišky k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a na pověření oprávněním k užívání závěsného odznaku středa 21. října 2020
676 50 STA - schválení změny oblastí kompetencí členů Rady městské části Praha 16 středa 21. října 2020
675 50 STA + OMH (SON) - vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha-Radotín, za účelem provozování zubní ordinace nebo dentální hygieny středa 21. října 2020
674 50 STA + OMH (SON) - záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 401/2 o výměře 41 m2 v katastrálním území Radotín, panu Petru Vlasákovi, Praha-Radotín, za účelem užívání části pozemku jako zahrádka středa 21. října 2020
673 50 STA + OMH - záměr pronájmu dvou částí pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín o výměře 15 m2 a 22 m2 a části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín o výměře 7 m2 paní Věře Sehnalové, Praha-Radotín, vlastníkovi plechové garáže postavené na části pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín středa 21. října 2020
672 50 STA + OMH - uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání č. 4581/2019 ke dni 30. září 2020 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Bc. Peterem Magulou, IČ: 02087901, Poděbradská 563/137, Praha-Hloubětín středa 21. října 2020
671 50 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 11/2020 středa 21. října 2020
670 50 STA + OOS - úprava Jednacího řádu Rady městské části Praha 16 středa 21. října 2020
669 49 STA – odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za III. čtvrtletí 2020 středa 23. září 2020
668 49 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 23. září 2020
667 49 TAJ + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - žádost TJ Sokol Radotín o záštitu nad Mistrovstvím České republiky dospělých v badmintonu, které se uskuteční ve dnech 21. – 23. května 2021 v nové hale O2 Universum středa 23. září 2020
666 49 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - rozšíření stanovených pomocných kritérií pro Komisi bytovou a pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou při řešení životní situace a přidělování bytů ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 středa 23. září 2020
665 49 STA + Místní knihovna Radotín - vyřazení knihovních dokumentů z Místní knihovny Radotín středa 23. září 2020
664 49 STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu ideální 3/5 pozemku parc.č. 1892/39, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi zbývajícího spoluvlastnického podílu ideální 4/10 a stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku panu Rostislavovi Hrychovi, Praha-Radotín středa 23. září 2020
663 49 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pronájmu pozemku č. 1994/2008 uzavřené dne 1. prosince 2008 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem HÁJ – bytovým družstvem, IČ: 60196041, Otínská 1023/42, Praha-Radotín, jehož předmětem je změna názvu nájemce středa 23. září 2020
662 49 STA + OE - úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 10/2020 středa 23. září 2020
661 48 TAJ + KÚ (Úsek propagace) - výroba a prodej propagačních magnetek středa 9. září 2020
12345678