Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456789
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
363 21 TAJ + KÚ (ÚKŘVP) - návrh Zprávy o stavu vymáhání pohledávek Městské části Praha 16, Zprávy o stavu pohledávek předaných k vymáhání exekutorským úřadům a odpis nedobytných pohledávek Městské části Praha 16 středa 14. srpna 2019
362 21 radní Ing. Farník + OMH (SON) – návrh na přidělení bytu č. 3 o velikosti 3+1, Praha -Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 rodině Malinovských, Praha-Radotín středa 14. srpna 2019
361 21 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Napojení domu v Praze – Radotíně v Otínské ulici, na splaškovou a dešťovou kanalizaci“ na pozemku parc. č. 2586 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Ing. Renátou Tatarovou, Kosoř středa 14. srpna 2019
360 21 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Kanalizační přípojka pro kancelář a sklad Na Rymáni, Praha-Radotín“ na pozemku parc. č. 2564 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Ihorem Juskou, 190 00 Praha-Letňany středa 14. srpna 2019
359 21 II. místostarosta + OMH – návrh uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokončovacích prací v rámci akce „Obnova vodovodního řadu, výstavba splaškové kanalizace a protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, ul. Šárovo kolo, Praha –Radotín“ se společností Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 26212005, Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 středa 14. srpna 2019
358 21 I. místostarosta + OMH - návrh na schválení prodeje vyřazené kuchyňské technologie v majetku příspěvkové organizace Školní jídelny Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, 153 00 Praha-Radotín středa 14. srpna 2019
357 21 I. místostarosta + OMH - návrh na schválení nové „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ pro Mateřskou školu Praha – Radotín, náměstí Osvoboditelů 1367/25, 153 00 Praha-Radotín středa 14. srpna 2019
356 21 I. místostarosta + OMH - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 4503/2019 na výrobu a montáž interiéru školní jídelny, mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a dodavatelem, společností SVATOŠ, s.r.o., IČ: 27092054, Pujmanové 866/14, 140 00 Praha 4, jehož předmětem je změna umístění dodávaného nábytku a prodloužení termínu dokončení. středa 14. srpna 2019
355 21 I. místostarosta + OMH – návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4338/2018 na akci „Rekonstrukce Školní jídelny Radotín – stavební práce“ mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a zhotovitelem společností ALEGRA, s.r.o., IČ: 27406806, Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, jehož předmětem je zvýšení ceny a prodloužení termínu dokončení. středa 14. srpna 2019
354 21 STA + Místní knihovna Radotín - návrh schválení vykonané revize knihovního fondu v Místní knihovně Radotín středa 14. srpna 2019
353 21 STA + OMH (SON) - návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 4362/2018 uzavřené mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a společností Channel Crossings, s. r. o., IČO: 27129390, Thámova 32, Praha 8, jejímž předmětem je pronájem reklamních ploch, a to dohodou ke dni 31. srpna 2019. středa 14. srpna 2019
352 21 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi Marianem a Šárkou Hanesovými, 140 00 Praha 4-Krč, jejímž předmětem je prodej připlocené části pozemku parc.č. 1777/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3769-075/2019 jako pozemek parc.č. 1777/28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 1557 m2. středa 14. srpna 2019
351 21 STA + OE - návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc srpen 2019 středa 14. srpna 2019
350 20 Ing. Farník – OMH (SON) - k návrhu na zapůjčení bytu č. 23, Praha-Radotín manželům paní Veronice Ludvíkové a panu Petru Ludvíkovi, Praha 5, a to na dobu 9 měsíců od 1. srpna 2019 středa 24. července 2019
349 20 Ing. Farník + OMH (SON) - k návrhu na přidělení bytu č. 3, Praha-Radotín slečně Sabině Krejčí, , Praha-Radotín, jako tzv. startovací byt v souladu s usnesením číslo 280/2019 Rady městské části Praha 16 ze dne 29. května 2019 středa 24. července 2019
348 20 Ing. Farník + OMH (SON) - k návrhu na přidělení bytu č. 5, Praha-Radotín slečně Veronice Kumherové, Praha-Radotín, jako tzv. startovací byt v souladu s usnesením číslo 280/2019 Rady městské části Praha 16 ze dne 29. května 2019 středa 24. července 2019
347 20 Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na přidělení bytu č. 1, Praha-Radotín slečně Petře Krajíčkové, , Praha-Radotín, jako tzv. startovací byt v souladu s usnesením číslo 280/2019 Rady městské části Praha 16 ze dne 29. května 2019 středa 24. července 2019
346 20 Ing. Farník + OMH - k uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby přístupu k počítačové aplikaci „CEM“ mezi poskytovatelem společností SOFTLINK, s.r.o., IČ: 27109682, Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, a zákazníkem Městskou částí Praha 16. středa 24. července 2019
345 20 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka splaškové kanalizace domu Praha 16-Radotín“ na pozemku parc. č. 1041/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem JUDr. Pavlem Sedláčkem, 153 00 Praha-Radotín. středa 24. července 2019
344 20 II. místostarosta + OMH - k návrhu na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Kanalizační přípojka p.č. 1027/2 k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2585 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Vladimírem Hanušem, 153 00 Praha-Radotín. středa 24. července 2019
343 20 II. místostarosta + OMH - k návrhu na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Plynová STL přípojka parc. č. 2106/2 k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2585 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Radkem Karaffou a Janou Karaffovou, 153 00 Praha-Radotín. středa 24. července 2019
342 20 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Zateplení bytového domu Tachovská 611/4, Praha-Radotín“ na pozemku parc. č. 2534/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Společenství vlastníků v domě čp. 611 v Radotíně, Tachovská 611/4, 153 00 Praha-Radotín. středa 24. července 2019
341 20 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami – Městská část Praha 16, Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Pražské vodovody a kanalizace a.s., jejímž předmětem je vytvoření podmínek k odejmutí vodního díla „Splašková kanalizace Šárovo kolo Praha – Radotín“ z majetku svěřeného městské části a k předání do nájmu a správy a následně do podnájmu a provozování. středa 24. července 2019
340 20 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 4151/2017 na akci „Hasičská zbrojnice Radotín“ mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a zhotovitelem společností CETUS PLUS, a.s., IČ: 18626084, Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, jehož předmětem je navýšení ceny a změna termínu dokončení stavby. středa 24. července 2019
339 20 II. místostarosta + OMH - k uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků parc.č. 245/3 a 2710 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3. středa 24. července 2019
338 20 I. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy na doplnění projektové dokumentace na akci „Přístavba školní jídelny Praha – Radotín“ společností VLLNNA s.r.o., IČ: 25655744, Kazín 390, 155 31 Praha 5. středa 24. července 2019
337 20 I. místostarosta + OE - návrh změny odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín v roce 2019 středa 24. července 2019
336 20 STA + TS - návrh na odprodej zametacího stroje Johnston Compact 40, RZ A008884, vedeného v majetku příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 24. července 2019
335 20 STA + KÚ (úsek školství, mládeže, TV a kultury) - návrh žádosti MPA Motorsport klubu v AČR, Bellušova 1804, 155 00 Praha 5, zastoupeného předsedou Petrem Mihule o souhlas s konáním XXV. ročníku automobilového závodu TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT v termínu 7. prosince 2019 středa 24. července 2019
334 20 STA + OMH - záměr propachtování části pozemku parc.č. 2464/6, orná půda v k.ú. Radotín o výměře cca 6200 m2 z celkové výměry 6831 m2 vlastníkovi navazujícího pozemku parc.č. 2464/7, orná půda v k.ú. Radotín panu Františkovi Vlkovi, Praha 4-Braník středa 24. července 2019
123456789