Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1274 94 STA + OMH - zajištění právního zastupování Městské části Praha 16 Advokátní kanceláří Mgr. Jakub Mulač, IČ: 07230591, Cedrová 1975, Hostivice, ve věci dokončení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“ (odstoupení od smlouvy, insolvenčního řízení a nového výběrového řízení) a k uzavření Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb mezi Městskou částí Praha 16 a Advokátní kanceláří Mgr. Jakub Mulač, IČ: 07230591, Cedrová 1975, Hostivice středa 3. srpna 2022
1273 94 STA + OMH - odstoupení od Smlouvy o dílo č. 4838/2021 (C49/21) uzavřené mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a zhotovitelem Raeder & Falge s.r.o., IČ: 28714989, Přívozní 114/2, Lovosice, jejímž předmětem je výstavba: „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“, a to dle čl. XVII., odst. 17.3. pro neschopnost zhotovitele plnit své závazky středa 3. srpna 2022
1272 93 Radní Ing. Šiška + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Přístavba sportovní haly Radotín“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 27. července 2022
1271 93 Místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení houpačky DUOSWING II středa 27. července 2022
1270 93 STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 1718/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1718/A, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1717/2, zahrada v k.ú. Radotín a část pozemku parc.č. 1717/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín souhrnně označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1717/A, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 ve spoluvlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE středa 27. července 2022
1269 93 STA + OMH - uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě „Parkovací dům Radotín – vlakové nádraží“, jejíž součástí je energetické dílo „Distribuční kabely NN, D – 146560, mezi smluvními stranami Městská část Praha 16 a PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 27. července 2022
1268 93 STA + OMH - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1252/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, na němž se nachází stavba bez čp/če – trafostanice ve vlastnictví kupující společnosti středa 27. července 2022
1267 93 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej připlocené části pozemku parc.č. 2638/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3936-74/2022 jako část „a“ o výměře 2 m2. středa 27. července 2022
1266 93 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 středa 27. července 2022
1265 92 Radní Bc. Baráková + Kino Radotín - uzavření Kina Radotín v období letních prázdnin od 18. července do 14. srpna 2022 středa 13. července 2022
1264 92 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení středa 13. července 2022
1263 92 STA + OMH - záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 345 a parc.č. 357/1 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 1880 m2 společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., IČ: 18626084, Náchodská 2421, Praha 9-Horní Počernice, za účelem zřízení provozního zázemí společnosti a plochy k uskladnění stavebního materiálu, strojů a parkování dopravních prostředků souvisejících s předmětem podnikání středa 13. července 2022
1262 92 STA + OMH - záměr směny částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených návrhem geometrického plánu jako jednotný pozemek parc.č. 2564/A o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1539/A o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/B o výměře 198 m2 ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE středa 13. července 2022
1261 92 STA + OMH (SON) - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odečítací, servisní a rozúčtovací službě mezi poskytovatelem INMES spol. s. r. o., IČ: 48583391, Slezanů 2298/7, Praha 6 a zákazníkem Městskou částí Praha 16 středa 13. července 2022
1260 91 TAJ – návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy – novela přílohy č. 4 středa 22. června 2022
1259 91 STA + OMH – uzavření Dohody stavebníků o spolupráci a koordinaci postupů v území v rámci Projektů radnice a výstavby Centra Radotín mezi Městskou částí Praha 16 a společností Residence Radotín Dva, s.r.o., se sídlem Na Harfě 337/3, Praha 9 - Vysočany středa 22. června 2022
1258 91 STA – odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za II. čtvrtletí 2022 středa 22. června 2022
1257 91 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 22. června 2022
1256 91 TAJ + OVDŽP (OŽP) - návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech), č.j. MHMP 1039778/2022 ze dne 8. června 2022 středa 22. června 2022
1255 91 TAJ + KÚ (PÚ) - jmenování vedoucí Odboru živnostenského Úřadu městské části Praha 16 středa 22. června 2022
1254 91 STA + TS - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím AUTOCENTRUM MAŠEK s.r.o., Na Viničkách 1002/29, 153 00 Praha - Radotín, IČ: 06187129, jejímž předmětem je prodej nefunkčního čelního zametacího nástavce ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín. středa 22. června 2022
1253 91 STA + TS - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím panem Františkem Vlkem, Na Dlouhé mezi 886/27, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 16145151, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Zetor 8601 s ramenovou sekačkou ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín středa 22. června 2022
1252 91 STA + TS - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím AUTOCENTRUM MAŠEK s.r.o., Na Viničkách 1002/29, 153 00 Praha - Radotín, IČ: 06187129, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Liaz 18.29SA-J 4*4 ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín středa 22. června 2022
1251 91 STA + TS - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím AUTOCENTRUM MAŠEK s.r.o., Na Viničkách 1002/29, 153 00 Praha - Radotín, IČ: 06187129, jejímž předmětem je prodej nefunkčního nakladače JCB 2CX ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín středa 22. června 2022
1250 91 STA + TS - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím panem Ondřejem Hasákem, Nad vsí 181, 154 00 Praha - Lochkov, IČ: 70552665, jejímž předmětem je prodej nefunkčního smykového nakladače UNC-061 ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín středa 22. června 2022
1249 91 STA + OMH - přijetí daru 20 kusů notebooků od dárce Gymnázium Duhovka s.r.o., Ortenovo náměstí 34, Praha 7-Holešovice, určených k výuce adaptačních skupin ukrajinských dětí i rodičů, seniorů a ostatních v Kulturně komunitním centru Koruna středa 22. června 2022
1248 91 STA + OMH (SON) - vyhlášení výběrového řízení na poskytování stravovací služby spojené s pronájmem prostor sloužících k podnikání v objektu Domu s pečovatelskou službou na adrese K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, pod názvem „Radotín-Smlouva o zajištění stravovacích služeb a pronájmu prostor sloužících k podnikání“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 22. června 2022
1247 91 STA + OMH - vypovězení nájmu nebytových prostor a části pozemku parc.č. 357/1 v k.ú. Radotín sjednaného Nájemní smlouvou č. 361/98 ze dne 22. ledna 1998, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 29. září 1998, č. 2 ze dne 1. srpna 2004 a č. 3 ze dne 22. června 2006, s nájemcem Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9-Horní Počernice středa 22. června 2022
1246 91 STA + OMH - udělení souhlasného stanoviska k zamýšlené výstavbě „Řadové objekty pro individuální bydlení TOPAS“ v ulici Topasová, Praha-Radotín středa 22. června 2022
1245 91 STA + OMH - podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemkům parc.č. 2784/4, 2854/6, 2904/2, 2971/4, 3022/87, 3022/5, 3022/107, 3022/109, 3022/111, 3022/143, 3027/2, 3041 a 3047 v k.ú. Radotín určených ke směně mezi Hlavním městem Prahou a společností Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, Mokrá-Horákov středa 22. června 2022
1234567