Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
478 31 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností SAK Radotín, s.r.o., IČ: 27123472, Karlická 1407/39a, Praha-Radotín, zastoupenou jednatelem panem Ivanem Jandečkou, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1137/3, zahrada v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3337-201/2014 jako pozemek parc.č. 1137/7, zahrada o výměře 20 m2 z celkové výměry 110 m2 pondělí 16. prosince 2019
477 31 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím Ing. Jaroslavem Cipryanem, Praha–Radotín, jejímž předmětem je prodej připloceného pozemku parc.č. 1030/1, zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Radotín pondělí 16. prosince 2019
476 31 STA + OE - schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého plánu rozpočtu do roku 2022 zřízené příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem V Sudech 1488/2, 153 00 Praha-Radotín pondělí 16. prosince 2019
475 31 STA + OE - schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého plánu rozpočtu do roku 2022 zřízené příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, 153 00 Praha-Radotín pondělí 16. prosince 2019
474 31 STA + OE - schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého plánu rozpočtu do roku 2022 zřízené příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, 153 00 Praha-Radotín pondělí 16. prosince 2019
473 31 STA + OE - schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého plánu rozpočtu do roku 2022 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, 153 00 Praha-Radotín pondělí 16. prosince 2019
472 30 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín paní Evě Peřinkové, Praha-Radotín středa 11. prosince 2019
471 30 Radní Ing. Farník + OMH - návrh na uzavření smlouvy o umístění a provozování telekomunikační technologie se společností Družstvo EUROSIGNAL, IČO: 26461129, Roháčova 263/23, Praha 3 a Městskou částí Praha 16 středa 11. prosince 2019
470 30 Radní Ing. Farník + OMH – návrh na ukončení smlouvy o umístění technologie potřebné pro provozování sítě Internet Radotín č. SML. 1746/2007 uzavřené mezi Městskou částí Praha 16 a společností Guard Systems Microtel, s. r. o., IČO: 27073777, V Třešňovce 136, Dolní Jirčany, a to dohodou ke dni 31. prosinci 2019 středa 11. prosince 2019
469 30 STA + OMH - d) uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu pozemku č. 2130/2009 ze dne 16. července 2009 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku č. 2130/2009 ze dne 15. dubna 2017 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Bytovým družstvem Žlutý dům, Slinková 1029/5, Praha-Radotín, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o čtyři části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín označené jako části A, B, C a D, odpovídající zvýšení nájemného a doplnění souhlasu s podnájmem částí předmětu nájmu středa 11. prosince 2019
468 30 STA + OMH - c) uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 3241/2014 ze dne 1. září 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. října 2019 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem paní Bohuslavou Hettnerovou, Praha-Radotín, ke dni 31. prosince 2019 z důvodu převodu nájmu dvou částí pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín označených jako část „C“ a „D“ na Bytové družstvo Žlutý dům, Slinková 1029/5, Praha-Radotín středa 11. prosince 2019
467 30 STA + OMH - b) uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 4080/2017 ze dne 21. srpna 2017 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem paní Alenou Medlínovou, Praha-Radotín, ke dni 31. prosince 2019 z důvodu převodu nájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín označené jako část „B“ na Bytové družstvo Žlutý dům, Slinková 1029/5, Praha-Radotín středa 11. prosince 2019
466 30 STA + OMH – a) uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 4015/2017 ze dne 15. května 2017 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem paní Věrou Světničkovou, Praha-Radotín, ke dni 31. prosince 2019 z důvodu převodu nájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín označené jako část „A“ na Bytové družstvo Žlutý dům, Slinková 1029/5, Praha-Radotín středa 11. prosince 2019
465 30 STA + OMH - uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č. 963/2 a 1769/7 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Urnový háj a pozemků parc.č. 1754/6, 1754/25, 1754/26 a 1754/27 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Na Pískách mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí Praha 16 Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, za účelem péče o pozemky středa 11. prosince 2019
464 30 STA + OMH - uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. SML. 360/97 ze dne 17. prosince 1997 uzavřené mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Základní uměleckou školou Klementa Slavického, Zderazská 60/6, Praha-Radotín středa 11. prosince 2019
463 30 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 4611/2005 uzavřené dne 30. června 2005 mezi pronajímatelem Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla Praha–Radotín, náměstí Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha-Radotín, a nájemcem Městskou částí Praha 16, jehož předmětem je zvýšení nájemného za pozemek parc.č. 1432 v k.ú. Radotín a rozšíření možnosti přenechat pronajatý pozemek do podnájmu třetím osobám v částečné nebo celé výměře středa 11. prosince 2019
462 30 STA + OMH - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Milanem Bižacou, Praha 8, jejímž předmětem je prodej nepotřebného speciálního automobilu AVIA, RZ: AT 16-61, dosud využívaného Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Radotín, náměstí Osvoboditelů 5, Praha-Radotín středa 11. prosince 2019
461 30 STA + OE - žádost FbK Buldoci Radotín na změnu termínu vyúčtování dotace v rámci Dotačních projektů Městské části Praha 16 určeného pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit za rok 2019, číslo smlouvy 4456/2019/84 středa 11. prosince 2019
460 30 STA + OE - rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2025 středa 11. prosince 2019
459 30 STA + OE - rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2025 středa 11. prosince 2019
458 30 STA + OE - úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc prosinec 2019 středa 11. prosince 2019
457 30 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 za období od září do listopadu 2019 středa 11. prosince 2019
456 30 STA + OMH - revokace usnesení Rady městské části Praha 16 č. 435/2019 ze dne 13. listopadu 2019 ve věci uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3015/2013 (HSAA-8212/2013) mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, Sokolská 62, Praha 2-Nové Město, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky movitých věcí hasičské stanici č. 8 Praha-Radotín středa 11. prosince 2019
455 30 STA + OMH - revokace usnesení Rady městské části Praha 16 č. 435/2019 ze dne 13. listopadu 2019 ve věci uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3015/2013 (HSAA-8212/2013) mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, Sokolská 62, Praha 2-Nové Město, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky movitých věcí hasičské stanici č. 8 Praha-Radotín středa 11. prosince 2019
454 29 I. místostarosta + OMH - návrh na přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Centrum Koruna Radotín - stavba“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem pondělí 9. prosince 2019
453 28 STA - odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za IV. čtvrtletí 2019 středa 27. listopadu 2019
452 28 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 27. listopadu 2019
451 28 TAJ - odměny zaměstnancům za IV. čtvrtletí 2019 středa 27. listopadu 2019
450 28 Radní pí. Baráková + Sociální a zdravotní komise - návrh Sociální a zdravotní komise Městské části Praha 16 na odsouhlasení jmenného seznamu seniorů, sociálně potřebných a dětí ze sociálně slabších rodin, jako příjemců vánočních balíčků středa 27. listopadu 2019
449 28 I. místostarosta + KÚ ( úsek školství, mládeže, TV a kultury) - Provoz Mateřské školy Praha - Radotín v době vánočních prázdnin středa 27. listopadu 2019
12345678910...