Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
621 44 STA - odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za II. čtvrtletí 2020 středa 1. července 2020
620 44 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 1. července 2020
619 44 Radní Ing. Farník + OMH – žádost o přechod nájmu bytu o velikosti 2+1, Praha-Radotín po zemřelé Růženě Tůmové na vnuka Jiřího Šálu, Praha-Radotín středa 1. července 2020
618 44 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou společností České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, budoucí oprávněnou Městskou částí Praha 16 a investorem stavby Správou železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha 1-Nové Město, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemku parc.č. 2647/28 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., realizací stavby protipovodňové zdi v rámci akce „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Praha Černošice (mimo) SO 62-35-61 PPO Praha Radotín, protipovodňová opatření“ středa 1. července 2020
617 44 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 300/3 a 2525 v k.ú. Radotín služebností zřízení, realizace a umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „16010-055360 VPI Optimalizace trati Smíchov - Černošice“ středa 1. července 2020
616 44 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy v rámci výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na „Přeložení cyklostezky A11– lávka přes náměstí Osvoboditelů“ se společností TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 249/30, 120 00 Praha–Vinohrady, IČ: 45274983 středa 1. července 2020
615 44 STA + TS - pronájem kolového nakladače s příslušenstvím značky Takeuchi, pro příspěvkovou organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín na období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 a podpisu nájemní smlouvy s Plan und Bau Baumaschinen IP spol. s r.o., Výpadová 1036/24, 153 00 Praha - Radotín, IČ: 416 94 911 středa 1. července 2020
614 44 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parcelní číslo 402/2 o celkové výměře 53 m2 v katastrálním území Radotín, paní Monice Podzimkové, Praha-Radotín, za účelem užívání části pozemku jako zahrádka středa 1. července 2020
613 44 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Levitt Group s.r.o., IČ: 05830567, Ke Strašnické 1795/8, Praha 10-Strašnice, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2921/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 221 m2 z celkové výměry 251 m2 na dobu 5 let s podmínkou následného odkupu pozemku středa 1. července 2020
612 44 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a manželi Martinem Bažantem a Hanou Bažantovou, Praha-Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/24 o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1721/7 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/23 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 ve společném jmění manželů Martina Bažanta a Hany Bažantové středa 1. července 2020
611 44 STA + OE - zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro nájemce pronajímajícího si nebytový prostor v budově Kina Radotín ve vlastnictví Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 567/2020 ze dne 6. května 2020 středa 1. července 2020
610 44 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 7/2020 středa 1. července 2020
609 43 Radní Ing. Farník - dary pro členy komisí Rady městské části Praha 16 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 16 za rok 2019 středa 17. června 2020
608 43 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2631/1 a 2610/4 v k.ú. Radotín služebností umístění a provozování komunikačního vedení středa 17. června 2020
607 43 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 1643/1 a 1557/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem zřízení, realizace a umístění kabelu nízkého napětí v rámci akce „Karlická, nové kNN, Rezidence nad Berounkou“ středa 17. června 2020
606 43 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Karlická, nové kNN, Rezidence Nad Berounkou S-145 516“ na pozemcích parc. č. 1557/1 a 1643/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem PREdistribuce a.s., Svornosti 952/19, Praha-Smíchov středa 17. června 2020
605 43 I. místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 17. června 2020
604 43 I. místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 17. června 2020
603 43 STA + TS - nákup užitkového vozidla Magma s kropící nástavbou, RZ 6AU9694, pro příspěvkovou organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín a podpisu kupní smlouvy s majitelem vozidla středa 17. června 2020
602 43 STA + TS - čerpání částky 229.900 Kč z Fondu investic příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín k zajištění nákupu užitkového vozidla Magma středa 17. června 2020
601 43 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - prominutí platby prodejcům za pronájem veřejné plochy a stánků Městské části Praha 16 na akci Radotínské mecheche aneb nahoře bez (roušky), které se uskuteční dne 26. června 2020 před radotínskou radnicí na nám. Sv. Petra a Pavla středa 17. června 2020
600 43 STA + OOS - žádost společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady, IČ: 49551027, zastoupené panem Davidem Šafářem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 středa 17. června 2020
599 43 STA + OMH - záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 340 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2 společnosti Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9, za účelem umístění odpadových kontejnerů pro svoz odpadu z okolí kontejnerových stanovišť na separovaný odpad středa 17. června 2020
305a 43 STA + OMH - k revokaci usnesení Rady městské části Praha 16 č. 305/2019 ze dne 3. července 2019 ve věci uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín , a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 1539/3, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Radotín v celkové výměře 279 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 3113/3, orná půda v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3496-241/2015 jako pozemek parc.č. 3113/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. 3113/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 193-10/2019 středa 17. června 2020
598 42 Radní Ing. Farník - k návrhu na zapůjčení bytu č. 2 o velikosti 1+0 bez snížené kvality, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Aleně Žákové, Praha-Radotín na dobu určitou půl roku středa 3. června 2020
597 42 II. místostarosta - memorandum mezi Městskou částí Praha 16 a Mgr. Martinem Fialou k řešení změny Územního plánu hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 1991/1, 1992/3, 1993/1, 1993/3 a 1993/5 v k. ú. Praha-Radotín středa 3. června 2020
596 42 II. místostarosta - uzavření „Smlouvy o realizaci závazků vyplývajících z odborné studie“ mezi Městskou částí Praha 16 a společností LEEL Services, s.r.o., IČ: 06261060 Vrážská 143, Praha-Radotín středa 3. června 2020
595 42 STA + Místní knihovna Radotín - změna otevírací doby Místní knihovny Radotín v období od 1. července do 31. srpna 2020 středa 3. června 2020
594 42 STA + OMH (SON) - záměr na pronájem části pozemku parc. č. 402/2 o celkové výměře 53 m2 v katastrálním území Radotín, paní Monice Podzimkové, Praha-Radotín, za účelem užívání části pozemku jako zahrádka středa 3. června 2020
593 42 STA + OMH - bezúplatný převod movitého majetku obecně prospěšné společnosti Radotínské, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín středa 3. června 2020
12345