Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
9 7 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 3. června 2019, dne 21. října 2019 a 2. prosince 2019 pondělí 16. prosince 2019
8 7 Odpis pohledávek Městské části Praha 16 pondělí 16. prosince 2019
7 7 Návrh Pravidel rozpočtového provizoria pondělí 16. prosince 2019
6 7 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2025 pondělí 16. prosince 2019
5 7 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 za období od září do listopadu 2019 pondělí 16. prosince 2019
4 7 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období leden až září 2019 pondělí 16. prosince 2019
3 7 Jmenování Ing. Lucie Malátové, MBA členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 16. prosince 2019
24 7 Odsouhlasení usnesení VII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 16. prosince 2019
23 7 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 16. prosince 2019
22 7 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 16. prosince 2019
21 7 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Ing. Irenou Farníkovou pondělí 16. prosince 2019
20 7 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 1434/1 a 2547/1 v k.ú. Radotín zařízením distribuční soustavy podzemního vedení nízkého napětí pondělí 16. prosince 2019
2 7 Kontrola plnění usnesení pondělí 16. prosince 2019
19 7 Návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2511/34, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 137 m2 pondělí 16. prosince 2019
18 7 Návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 1455/11, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1323 m2, včetně stavby cyklostezky A1 na pozemku umístěné pondělí 16. prosince 2019
17 7 Záměr výpůjčky pozemků parc.č. 963/2 a 1769/7 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Urnový háj a pozemků parc.č. 1754/6, 1754/25, 1754/26 a 1754/27 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Na Pískách příspěvkové organizaci zřízené Městskou částí Praha 16 Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, za účelem péče o pozemky pondělí 16. prosince 2019
16 7 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2286/13 v k.ú. Radotín s bytovým domem Radkovská č.p. 1014/6 za cenu určenou znaleckým posudkem a v případě nezájmu i jiným subjektům formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemku pondělí 16. prosince 2019
15 7 Záměr prodeje pozemků parc.č. 747/1, 748, 749, 750, 751/1 a 751/2 v k.ú. Radotín, včetně stavby opěrné zdi, jako jednoho celku jednomu zájemci formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemků se stavbou pondělí 16. prosince 2019
14 7 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku panu Michalovi Tláškovi, Praha-Radotín pondělí 16. prosince 2019
13 7 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími Tomášem Broučkem, Praha-Radotín, a JUDr. Hanou Záveskou, Čejetice, Mladá Boleslav, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1108/44 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 pondělí 16. prosince 2019
12 7 uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Jiřím Fejtkem, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2552/1 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 označené Geometrickým plánem č. 3740-36/2019 jako část „a“ pondělí 16. prosince 2019
11 7 uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím Ing. Jiřím Matouškem, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1619/22, trvalý travní porost v k.ú. Radotín o výměře 6 m2 pondělí 16. prosince 2019
10 7 Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 23. září 2019 a 25. listopadu 2019 pondělí 16. prosince 2019
1 7 Kontrola zápisu z VI. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 11. září 2019 pondělí 16. prosince 2019
9 6 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi Marianem a Šárkou Hanesovými, Praha 4-Krč, jejímž předmětem je prodej připlocené části pozemku parc.č. 1777/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3769-075/2019 jako pozemek parc.č. 1777/28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 1557 m2 středa 11. září 2019
8 6 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi Janem Mrázkem a Naděždou Mrázkovou, Praha–Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 89/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „c“ o výměře 29 m2, pozemku parc.č. 91/3 v k.ú. Radotín v celé výměře 45 m2, dvou částí pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „a“ o výměře 15 m2 a část „b“ o výměře 9 m2 a části pozemku parc.č. 2540 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „d“ o výměře 0,01 m2 středa 11. září 2019
7 6 Uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 824/10 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3759-104/2019 jako pozemek parc.č. 824/16 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 ve prospěch pana Jiřího Píši, Praha–Radotín středa 11. září 2019
6 6 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 z 9. září 2019 středa 11. září 2019
5 6 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 16 ze dne 24. června 2019 středa 11. září 2019
4 6 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 červen až srpen 2019 středa 11. září 2019
1234