Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
9 8 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím Ing. Jaroslavem Cipryanem, Praha–Radotín, jejímž předmětem je prodej připloceného pozemku parc.č. 1030/1, zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Radotín pondělí 18. května 2020
8 8 Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 2642/2, vodní plocha v k.ú. Radotín o výměře 1466 m2 mezi nabyvatelem Městskou částí Praha 16 a převodcem Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 pondělí 18. května 2020
7 8 Podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 1431/10, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín vzniklého dle Geometrického plánu č. 3792-241/2019 oddělením části z pozemku parc.č. 1431/2 v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 a části z pozemku parc.č. 1431/5 v k.ú. Radotín o výměře 0,42 m2, včetně žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k části pozemku parc.č. 2548, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3792-241/2019 jako část „a“ o výměře 8 m2 pondělí 18. května 2020
6 8 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 27. ledna 2020 pondělí 18. května 2020
5 8 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 20. ledna 2020 a 2. března 2020 pondělí 18. května 2020
4 8 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 za období od prosince 2019 do února 2020 pondělí 18. května 2020
3 8 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2019 pondělí 18. května 2020
23 8 Odsouhlasení usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 18. května 2020
22 8 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 18. května 2020
21 8 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 18. května 2020
2 8 Kontrola plnění usnesení pondělí 18. května 2020
19 8 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IČ: 27403505, U Plynárny 500, Praha 4, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2605 v k.ú. Radotín věcným břemenem služebnosti energetického vedení plynárenského zařízení pondělí 18. května 2020
18 8 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2020 pondělí 18. května 2020
17 8 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Technické služby Praha-Radotín, IČ: 70889678, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín pondělí 18. května 2020
16 8 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Školní jídelna Praha–Radotín, IČ: 70874255, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín pondělí 18. května 2020
15 8 Záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín o výměře 81 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2312/5 v k.ú. Radotín o výměře 17 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Lukáše Koubka, Praha-Radotín, a Jitky Koubkové, Praha-Radotín, a manželů Antonína a Jany Pecharových,Praha 5-Slivenec, s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 18. května 2020
14 8 Záměr směny části pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/24 o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1721/7 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/23 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 ve společném jmění manželů Martina Bažanta a Hany Bažantové, Praha-Radotín pondělí 18. května 2020
13 8 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2490/24, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín o výměře 179 m2 společnosti ZITEK, s.r.o., IČ: 27117936, Libojická 210, Hudlice, zastoupené jednatelem Ondřejem Zítkem pondělí 18. května 2020
12 8 Podpis Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hlavního města Prahy – Obvodní ředitelství Praha 5), uzavřené mezi Městskou částí Praha 16 a Hlavním městem Praha - Městskou policií hlavního města Prahy pondělí 18. května 2020
11 8 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Michalem Tláškem, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 pondělí 18. května 2020
10 8 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností SAK Radotín, s.r.o., IČ: 27123472, Karlická 1407/39a, Praha-Radotín, zastoupenou jednatelem panem Ivanem Jandečkou, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1137/3, zahrada v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3337-201/2014 jako pozemek parc.č. 1137/7, zahrada o výměře 20 m2 z celkové výměry 110 m2 pondělí 18. května 2020
1 8 Kontrola zápisu z VII. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 16. prosince 2019 pondělí 18. května 2020