Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
22 6 Odsouhlasení usnesení VI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 11. září 2019
21 6 Informace o investiční výstavbě v Radotíně středa 11. září 2019
20 6 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 středa 11. září 2019
19 6 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků parc.č. 1108/20, 2582/1, 2582/2 a 2582/3 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4 středa 11. září 2019
18 6 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků parc.č. 245/3 a 2710 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 středa 11. září 2019
17 6 Návrh bezúplatného převodu hasičské cisternové stříkačky LIAZ 101.860 z majetku Městské části Praha 16 a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, náměstí Osvoboditelů 5, Praha-Radotín, do vlastnictví Obce Brázdim, Nový Brázdim 30, Brázdim středa 11. září 2019
16 6 záměr prodeje pozemku parc.č. 1619/22, trvalý travní porost v k.ú. Radotín o výměře 6 m2 vlastníkovi navazujícího pozemku parc.č. 1618 v k.ú. Radotín panu Ing. Jiřímu Matouškovi, Praha-Radotín. středa 11. září 2019
15 6 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/44 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 JUDr. Haně Záveské,, Mladá Boleslav, a Tomášovi Broučkovi, Praha-Radotín, vlastníkům zděné garáže stojící na pozemku středa 11. září 2019
14 6 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1137/3, zahrada v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3337-201/2014 jako pozemek parc.č. 1137/7, zahrada o výměře 20 m2 z celkové výměry 110 m2 dosavadnímu nájemci a vlastníkovi navazujícího pozemku parc.č. 1137/4 v k.ú. Radotín společnosti SAK Radotín, s.r.o., IČ: 27123472, Karlická 1407/39a, Praha-Radotín, zastoupené jednatelem panem Ivanem Jandečkou středa 11. září 2019
13 6 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín , a paní Danou Schytilovou, , Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 1539/3, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Radotín v celkové výměře 279 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 3113/3, orná půda v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3496-241/2015 jako pozemek parc.č. 3113/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. 3113/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 193-10/2019. středa 11. září 2019
12 6 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávající společností GNSH, s.r.o., IČ: 24683248, Pod Novým lesem 76/49, Praha 6-Veleslavín, zastoupenou jednatelem Michalem Karáskem, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2554/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 103 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 192-9/2019 středa 11. září 2019
11 6 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím Ing. Karlem Miškovským, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1108/18 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 za cenu určenou Cenovou mapou stavebních pozemků pro rok 2019 středa 11. září 2019
10 6 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Lubošem Chládkem, Praha–Radotín, jejímž předmětem je prodej připloceného pozemku parc.č. 1631/1, zahrada o výměře 76 m2 v k.ú. Radotín. středa 11. září 2019
9 6 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi Marianem a Šárkou Hanesovými, Praha 4-Krč, jejímž předmětem je prodej připlocené části pozemku parc.č. 1777/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3769-075/2019 jako pozemek parc.č. 1777/28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 1557 m2 středa 11. září 2019
8 6 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi Janem Mrázkem a Naděždou Mrázkovou, Praha–Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 89/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „c“ o výměře 29 m2, pozemku parc.č. 91/3 v k.ú. Radotín v celé výměře 45 m2, dvou částí pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „a“ o výměře 15 m2 a část „b“ o výměře 9 m2 a části pozemku parc.č. 2540 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „d“ o výměře 0,01 m2 středa 11. září 2019
7 6 Uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 824/10 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3759-104/2019 jako pozemek parc.č. 824/16 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 ve prospěch pana Jiřího Píši, Praha–Radotín středa 11. září 2019
6 6 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 z 9. září 2019 středa 11. září 2019
5 6 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 16 ze dne 24. června 2019 středa 11. září 2019
4 6 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 červen až srpen 2019 středa 11. září 2019
3 6 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období leden až červenec 2019 středa 11. září 2019
2 6 Kontrola plnění usnesení středa 11. září 2019
1 6 Kontrola zápisu z V. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 10.června 2019 středa 11. září 2019
29 5 Odsouhlasení usnesení V. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 10. června 2019
28 5 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 10. června 2019
27 5 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 10. června 2019
26 5 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 1998/15 v k.ú. Radotín mezi obtíženou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov pondělí 10. června 2019
25 5 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/18 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi zděné garáže postavené na pozemku panu Ing. Karlovi Miškovskému, Praha-Radotín pondělí 10. června 2019
24 5 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2552/1 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 panu Jiřímu Fejtkovi, Praha-Radotín pondělí 10. června 2019
23 5 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 89/2 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „c“ o výměře 29 m2, pozemku parc.č. 91/3 v k.ú. Radotín v celé výměře 45 m2, dvou částí pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Radotín označených geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „a“ o výměře 15 m2 a část „b“ o výměře 9 m2 a části pozemku parc.č. 2540 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „d“ o výměře 0,01 m2 manželům Janovi Mrázkovi a Naděždě Mrázkové, Praha–Radotín pondělí 10. června 2019
22 5 Záměr prodeje připlocené části pozemku parc.č. 1777/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře cca 14 m2 z celkové výměry 1557 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 1775/5 v k.ú. Radotín manželům Marianovi a Šárce Hanesovým, Praha 4-Krč pondělí 10. června 2019
123