Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
18 11 Odsouhlasení usnesení XI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 30. září 2020
17 11 Volba nového člena Rady městské části Praha 16 za odstupujícího II. místostarostu Městské části Praha 16 středa 30. září 2020
16 11 Informace o investiční výstavbě v Radotíně středa 30. září 2020
15 11 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 středa 30. září 2020
14 11 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2631/1 a 2610/4 v k.ú. Radotín služebností umístění a provozování komunikačního vedení středa 30. září 2020
13 11 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín stavbou podzemního vedení nízkého napětí, včetně navazujících práv a povinností středa 30. září 2020
12 11 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13619/1945241 k tíži pozemku parc.č. 1431/6 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 30. září 2020
11 11 Záměr směny části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 215 m2 z celkové výměry 257 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 163 m2 z celkové výměry 5103 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, včetně případného vyrovnání finančního rozdílu v ceně směňovaných pozemků středa 30. září 2020
10 11 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku panu Petrovi Vaněčkovi, Milevsko středa 30. září 2020
9 11 uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a manželi Martinem Bažantem a Hanou Bažantovou, Praha-Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/24 o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1721/7 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/23 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 ve společném jmění manželů Martina Bažanta a Hany Bažantové středa 30. září 2020
8 11 Uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností J+J Nájemníkovi s.r.o., Výpadová 1676/4a, Praha–Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako část „d“ o výměře 95 m2 a části pozemku parc.č. 95/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako část „c“ o výměře 6 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 99/2 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako pozemek parc.č. 99/4 o výměře 37 m2 ve vlastnictví společnosti J+J Nájemníkovi s.r.o., s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 30. září 2020
7 11 uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 3113/1, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 3275 m2 středa 30. září 2020
6 11 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností ZITEK, s.r.o., IČ: 27117936, Libojická 210, Hudlice, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2490/24, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín o výměře 179 m2 středa 30. září 2020
5 11 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 14. září 2020 středa 30. září 2020
4 11 Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 7/2020 do čísla 9/2020 středa 30. září 2020
3 11 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do srpna 2020 středa 30. září 2020
2 11 Kontrola plnění usnesení středa 30. září 2020
1 11 Kontrola zápisu z IX. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 24. června 2020 a X. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 12. srpna 2020 středa 30. září 2020
2 10 Odsouhlasení usnesení X. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 12. srpna 2020
1 10 Projednání a schválení zápisu z IX. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 konaného dne 24. června 2020 středa 12. srpna 2020
18 9 Odsouhlasení usnesení IX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 24. června 2020
17 9 Informace o investiční výstavbě v Radotíně středa 24. června 2020
16 9 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 středa 24. června 2020
15 9 Návrh daru pro členy komisí Rady městské části Praha 16 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 16 za rok 2019 středa 24. června 2020
14 9 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13783/1946495 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2511/18 v k.ú. Radotín věcným břemenem služebnosti umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí středa 24. června 2020
13 9 Pořízení změny Územního plánu Sídelního útvaru hlavního města Prahy zkráceným postupem pro pozemky parc. č. 2499/1 (orná půda) a 2499/11 (orná půda) v k.ú. Radotín z SO2 a SO3 (rekreační plochy) na nové funkční využití SP (sport) středa 24. června 2020
13a 9 revokace usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. VI/13/19 ze dne 11. září 2019 ve věci uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 1539/3, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Radotín v celkové výměře 279 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 3113/3, orná půda v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3496-241/2015 jako pozemek parc.č. 3113/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. 3113/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 193-10/2019 středa 24. června 2020
12 9 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o celkové výměře 944 m2 v lokalitě ulice Zderazské středa 24. června 2020
11 9 Bezúplatný převod movitého majetku obecně prospěšné společnosti Radotínská, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín středa 24. června 2020
10 9 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Základní škola Praha -Radotín, IČ: 70874263, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 24. června 2020
123