Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
29 5 Odsouhlasení usnesení V. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 10. června 2019
28 5 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 10. června 2019
27 5 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 10. června 2019
26 5 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 1998/15 v k.ú. Radotín mezi obtíženou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov pondělí 10. června 2019
25 5 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/18 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi zděné garáže postavené na pozemku panu Ing. Karlovi Miškovskému, Praha-Radotín pondělí 10. června 2019
24 5 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2552/1 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 panu Jiřímu Fejtkovi, Praha-Radotín pondělí 10. června 2019
23 5 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 89/2 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „c“ o výměře 29 m2, pozemku parc.č. 91/3 v k.ú. Radotín v celé výměře 45 m2, dvou částí pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Radotín označených geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „a“ o výměře 15 m2 a část „b“ o výměře 9 m2 a části pozemku parc.č. 2540 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „d“ o výměře 0,01 m2 manželům Janovi Mrázkovi a Naděždě Mrázkové, Praha–Radotín pondělí 10. června 2019
22 5 Záměr prodeje připlocené části pozemku parc.č. 1777/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře cca 14 m2 z celkové výměry 1557 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 1775/5 v k.ú. Radotín manželům Marianovi a Šárce Hanesovým, Praha 4-Krč pondělí 10. června 2019
21 5 Záměr prodeje připloceného pozemku parc.č. 1631/1, zahrada o výměře 76 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi pozemku parc.č. 1631/2 v k.ú. Radotín panu Lubošovi Chládkovi, Praha–Radotín pondělí 10. června 2019
20 5 Záměr prodeje připloceného pozemku parc.č. 1030/1, zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Radotín nájemci Ing. Jaroslavovi Cipryanovi, Praha–Radotín pondělí 10. června 2019
19 5 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, označené geometrickým plánem č. 3713-227/2018 jako pozemek parc.č. 1892/50 o výměře 136 m2, podílovým spoluvlastníkům přilehlých pozemků parc.č. 1904 a 1905 v k.ú. Radotín paní Janě Stiglerové, Praha–Radotín a paní Ivetě Dreslerové, Velké Přílepy pondělí 10. června 2019
18 5 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu ideální 3/5 pozemku parc.č. 1892/14, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže na pozemku postavené panu Vladimírovi Streinzovi, Sedlice pondělí 10. června 2019
17 5 Uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a panem Zdeňkem Otavou, Černošice, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 246/2 v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 270/39 v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve vlastnictví pana Zdeňka Otavy, s finančním vyrovnáním ceny směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 10. června 2019
16 5 Uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a panem Michalem Brunnerem, Praha 3-Žižkov, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3685-119/2018 jako část „b“ o výměře 48 m2 z celkové výměry 13592 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem č. 3685-119/2018 jako část „c“ o výměře 100 m2 z celkové výměry 757 m2 ve vlastnictví pana Michala Brunnera, s kompenzací z důvodu rozdílné výměry směňovaných částí pozemků ve formě převodu části pozemku parc.č. 2087/79 v k.ú. Radotín o výměře 53 m2 z celkové výměry 1176 m2 z vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 ve prospěch pana Michala Brunnera s finančním vypořádáním rozdílů cen směňovaných pozemků ve výši 16.320,00 Kč panem Michalem Brunnerem ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 10. června 2019
15 5 Návrh koupě pozemku parc.č. 2554/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 103 m2 od nabízející společnosti GNSH, s.r.o., Pod Novým lesem 76/49, Praha 6-Veleslavín, za cenu určenou znaleckým posudkem č. 192-9/2019 pondělí 10. června 2019
14 5 Návrh koupě pozemku parc.č. 1539/3, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Radotín o výměře 279 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 3113/3, orná půda v k.ú. Radotín označených geometrickým plánem č. 3496-241/2015 jako pozemek parc.č. 3113/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. 3113/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 od podílových spoluvlastníků paní Hany Chaloupkové, Podlešín a paní Dany Schytilové, Praha 9-Letňany, za cenu určenou znaleckým posudkem č. 193-10/2019 pondělí 10. června 2019
13 5 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím MUDr. Jakubem Kostkou, Praha 4–Záběhlice, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického podílu ideální ½ pozemku parc.č. 1598/1, zahrada o celkové výměře 1093 m2 v k.ú. Radotín pondělí 10. června 2019
12 5 Uzavření kupní smlouvy č. E618-S-1760/2018 mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující státní organizací Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1-Nové Město, jejímž předmětem je prodej pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 potřebných pro realizaci veřejně prospěšné stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ pondělí 10. června 2019
11 5 Podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 25/32 v k.ú. Radotín v nové výměře 45 m2 dle geometrického plánu č. 3537-191/2016, pozemku parc.č. 25/33 v k.ú. Radotín o výměře 24 m2, části pozemku parc.č. 1512/2 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3537-191/2016 jako část „c“ o výměře 3 m2 (nově sloučené s pozemkem parc.č. 2538 v k.ú. Radotín) a stavby komunikace na pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Radotín + odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům parc.č. 84/2 o výměře 3 m2, 85/3 o výměře 10 m2, 2537/1 o výměře 49 m2, 2537/3 o výměře 66 m2, 2537/4 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Radotín, části pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3537-191/2016 jako část „e“ o výměře 1 m2 (nově sloučené s pozemkem parc.č. 2512/2 v k.ú. Radotín), části pozemku parc.č. 2538 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3537-191/2016 jako část „f“ o výměře 0,50 m2 (nově sloučené s pozemkem parc.č. 2512/2 v k.ú. Radotín) pondělí 10. června 2019
10 5 Uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 836 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3683-115/2018 jako pozemek parc.č. 836/2 v k.ú. Radotín o výměře 128 m2 a části pozemku parc.č. 823/19 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3683-115/2018 jako pozemek parc.č. 823/125 v k.ú. Radotín o výměře 14 m2 ve prospěch manželů Bořivoje Tláška a Elišky Tláškové, Praha–Radotín pondělí 10. června 2019
9 5 Uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 89/2 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „f“ o výměře 4 m2, části pozemku parc.č. 2540 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „h“ o výměře 27 m2, části pozemku parc.č. 226/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „i“ o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 93/2 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3711-215/2018 jako část „j“ o výměře 17 m2 ve prospěch manželů Jana a Naděždy Mrázkových, Praha–Radotín pondělí 10. června 2019
8 5 Uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 824/10 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3686-116/2018 jako pozemek parc.č. 824/15 v k.ú. Radotín o výměře 54 m2 ve prospěch pana Josefa Záruby, Praha–Radotín pondělí 10. června 2019
7 5 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 z 29. května 2019 pondělí 10. června 2019
6 5 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 z 15. dubna, 20. května a 3. června 2019 pondělí 10. června 2019
5 5 Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019 pondělí 10. června 2019
4 5 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 v období 1-4/2019 pondělí 10. června 2019
3 5 Návrh závěrečného účtu hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2018 pondělí 10. června 2019
2 5 Kontrola plnění usnesení pondělí 10. června 2019
1 5 Kontrola zápisů z III. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 25. března 2019 a IV. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 13. května 2019 pondělí 10. června 2019
4 4 Schválení usnesení IV. mimořádného ZMČ pondělí 13. května 2019
12