Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
16 12 Odsouhlasení usnesení XII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 23. listopadu 2020
15 12 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 23. listopadu 2020
14 12 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 23. listopadu 2020
13 12 Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Ing. Irenou Farníkovou pondělí 23. listopadu 2020
12 12 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/12873/1841216 k tíži pozemků parc.č. 944/1 a 949/2 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 pondělí 23. listopadu 2020
11 12 Podání žádosti o odejmutí správy svěřené věci, a to stavby „Splašková kanalizace Šárovo kolo v Praze – Radotíně“, prostřednictvím Odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy pondělí 23. listopadu 2020
10 12 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Smlouvě budoucí o koupi nemovitých věcí č. 4184/2018 ze dne 9. ledna 2018, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 8. dubna 2019, uzavřené mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností archlin s.r.o., IČ: 06281524, Křenova 438/6, Praha 6-Veleslavín, jehož předmětem je změna názvu budoucí kupní společnosti a prodloužení lhůty k uzavření smlouvy o koupi nemovitých věcí pondělí 23. listopadu 2020
9 12 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu ideální 3/5 pozemku parc.č. 1892/39, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi zbývajícího spoluvlastnického podílu ideální 4/10 a stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku panu Rostislavovi Hrychovi, Praha-Radotín pondělí 23. listopadu 2020
8 12 Podpis Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hlavního města Prahy-Obvodní ředitelství Praha 5), uzavřené mezi Městskou částí Praha 16 a Hlavním městem Praha-Městskou policií hlavního města Prahy pondělí 23. listopadu 2020
7 12 Uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „c“ o výměře 240 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „d“ o výměře 79 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 23. listopadu 2020
6 12 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 5. října 2020 pondělí 23. listopadu 2020
5 12 Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 9. listopadu 2020 pondělí 23. listopadu 2020
4 12 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 10/2020 do čísla 12/2020 pondělí 23. listopadu 2020
3 12 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do září 2020 pondělí 23. listopadu 2020
2 12 Kontrola plnění usnesení pondělí 23. listopadu 2020
1 12 Kontrola zápisu z XI. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 30. září 2020 pondělí 23. listopadu 2020
0 12 Rezignace zastupitele Mgr. Luďka Sedláka Ztrátu volitelnosti Mgr. Jana Martínka Vzdání se mandátu paní Zuzany procházkové pondělí 23. listopadu 2020
18 11 Odsouhlasení usnesení XI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 30. září 2020
17 11 Volba nového člena Rady městské části Praha 16 za odstupujícího II. místostarostu Městské části Praha 16 středa 30. září 2020
16 11 Informace o investiční výstavbě v Radotíně středa 30. září 2020
15 11 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 středa 30. září 2020
14 11 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2631/1 a 2610/4 v k.ú. Radotín služebností umístění a provozování komunikačního vedení středa 30. září 2020
13 11 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín stavbou podzemního vedení nízkého napětí, včetně navazujících práv a povinností středa 30. září 2020
12 11 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13619/1945241 k tíži pozemku parc.č. 1431/6 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 30. září 2020
11 11 Záměr směny části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 215 m2 z celkové výměry 257 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 163 m2 z celkové výměry 5103 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, včetně případného vyrovnání finančního rozdílu v ceně směňovaných pozemků středa 30. září 2020
10 11 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku panu Petrovi Vaněčkovi, Milevsko středa 30. září 2020
9 11 uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a manželi Martinem Bažantem a Hanou Bažantovou, Praha-Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/24 o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1721/7 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3802-225/2019 jako pozemek parc.č. 1721/23 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 ve společném jmění manželů Martina Bažanta a Hany Bažantové středa 30. září 2020
8 11 Uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností J+J Nájemníkovi s.r.o., Výpadová 1676/4a, Praha–Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako část „d“ o výměře 95 m2 a části pozemku parc.č. 95/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako část „c“ o výměře 6 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 99/2 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3696-161/2018 jako pozemek parc.č. 99/4 o výměře 37 m2 ve vlastnictví společnosti J+J Nájemníkovi s.r.o., s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 30. září 2020
7 11 uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 3113/1, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 3275 m2 středa 30. září 2020
6 11 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností ZITEK, s.r.o., IČ: 27117936, Libojická 210, Hudlice, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2490/24, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín o výměře 179 m2 středa 30. září 2020
123